Organisers

Davinia Hernandez-Leo

Universitat Pompeu Fabra, Spain

Abelardo Pardo

The University of Sydney, Australia)

Hiroaki Ogata

Kyushu University, Japan

    Roberto Martinez-Maldonado

    University of Technology Sydney, Australia